Eerste lijn, eerste hulp

Laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp op maat van mensen in armoede.
Op donderdag 26 april stelde de projectgroep “Als je hoofd vol zit” de resultaten van het project met de eerstelijnspsycholoog voor mensen in armoed voor.
Een speeddate met mensen in armoede zorgde voor de opwarming met gesprekken rond het gewicht van psychische problemen en de moeilijke toegang tot de geestelijke gezondheidszorg.
Presentatie aanbevelingen
Nadien presenteerden de deelnemers hun ervaringen en aanbevelingen in korte filmfragmenten die duidelijk maakten welke grote noden er liggen en welke oplossingen mensen in armoede zelf voorstellen.
Na een panelgesprek met enkele eerstelijnspsychologen was er feedback van de raadgever geestelijke gezondheidszorg van minister Vandeurzen. Hij erkende de waarde van eerstelijnspychologen en deelt onze zorg om te bewaken dat zij ook ingezet worden voor mensen in armoede.
We blijven dit opvolgen!
Document met aanbevelingen

Generalistisch werkt – zeker voor mensen in armoede!

Dialoog met kabinetten Muyters, Vandeurzen en Homans

Op woensdag 21 maart trokken we richting Brussel om het project ‘generalistisch werkt’ te presenteren aan vertegenwoordigers van kabinetten Muyters, Homans en Vandeurzen.

Binnen het sociaal werk-landschap heerst er wel eens een debat over de meerwaarde van generalistisch sociaal werk enerzijds en specialistisch sociaal werk anderzijds. Wij voeren een pleidooi om deze dichter bij elkaar te brengen en de generalistische basishouding te implementeren binnen specialistische diensten. Generalistisch werkt – en zeker voor mensen in armoede.

In Brussel beschreven we de stappen en resultaten van het actie-onderzoek dat werd uitgevoerd in een partnerschap van UA – De Ploeg – Weerwerk en Recht-Op. In het onderzoek lag focus op het implementeren van de generalistische principes bij jobcoaches. Maar reeds vanaf de opzet zagen we de meerwaarde van deze basishouding voor ook andere sectoren. Vandaar was het voor ons belangrijk om de verschillende kabinetten rond de tafel te hebben. Daarnaast vereist een generalistische kijk op mensen in armoede op de werkvloer ook een generalistische kijk op beleidsniveau. Net zoals samenwerken op de werkvloer, samenwerking tussen de verschillende kabinetten vereist.

Het was een boeiende dialoog en onze methodiek werd positief onthaald. Er werden engagementen voor verdere implementatie uitgesproken. Wordt vervolgd!

Meer info over ‘Generalistisch werkt’ kan je hier vinden

Slotconferentie Generalistisch werkt!

Op 23 februari stelden we in een slotconferentie de eindproducten van het project Generalistisch werkt! voor. Met vijf van onze ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers benadrukten we in het plenair gedeelte het belang van een generalistische aanpak voor mensen in armoede. In de workshops gebruikersparticipatie en samenwerking tussen organisaties gingen we in dialoog met de deelnemers van de conferentie. In het project werd gedurende 30 maanden intensief samengewerkt tussen vier partners: De Ploeg (nu EMINO), Weerwerk, UA en Recht-Op. Het partnerschap heeft een methodiek ontwikkeld waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek is overdraagbaar naar andere organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Doel is het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Recht-Op ontwikkelde hiertoe een vormingsaanbod om in dialoog met ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers de basishouding toe te passen in verschillende organisaties. We verspreiden onze aanpak via een aanbod train the trainer voor verschillende Vlaamse en Antwerpse Verenigingen waar armen het woord nemen.

De eindproducten zijn te downloaden via volgende link hier

- informatiebrochure project

- begeleidingsmethodiek voor een generalistisch wijze van activering

- fiches basishoudingen

- instrumentenlijst

- wetenschappelijk rapport

De vormingsproducten worden gedeeld met de deelnemers van the train the trainersessies via een gedeelde drive.

Forumtheater van Jongerenwerking in nieuwste boek Uit de Marge

Uit de Marge stelde gisteren zijn nieuwste worp voor: “Macht in vraag gesteld. Strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk”. Een boek dat nadenkt over de politieke rol van het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk. De jongerenwerkers van Recht-Op kregen een eigen hoofdstuk. Samen met Jeroen Robbe van Labo vzw werden ze geïnterviewd over hun forumtheater van 2016. In een uitgebreid gesprek kregen ze de kans om uit te leggen hoe en waarom het jeugdwerk politiserend kan werken met participatief theater en daarmee de stem van de jongeren een plaats kan geven in onze samenleving.

Vorming lerarenopleiding KDG

De tieners van Recht-Op gaven woensdag 31 januari hun eerste vorming. Een veertigtal KDG-studenten van de lerarenopleiding werden ondergedompeld in de ervaringen en verhalen van jongeren in armoede. Naast een brede verkenning van de thema’s armoede en uitsluiting, gingen we dieper in op de relatie tussen armoede en onderwijs. Met krachtige stem bespraken de tieners de verschillende drempels die ze nog ondervinden tijdens hun schoolloopbaan: van jarenlange pesterijen en onbegrip tot ondoordachte doorverwijzingen naar verkeerde studierichtingen. We benadrukten zowel het belang van de leerkracht als centrale figuur in het leven van jongeren, als de structurele drempels in het Vlaamse onderwijssysteem waardoor niet elke jongere dezelfde kansen krijgt.

Workshop Gebruikersparticipatie "Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Op donderdag 11 januari gaven we met succes een workshop gebruikersparticipatie aan de verschillende coördinatoren van de Huizen van het Kind Antwerpen. Als vereniging waar armen het woord nemen zijn wij absoluut overtuigd van de meerwaarde van gebruikersparticipatie. Inspraak geven aan gezinnen is een noodzakelijke stap in de toegankelijkheid. Alleen dan zal het aanbod daadwerkelijk afgestemd zijn op de noden van gezinnen uit de buurt. Maar naast de positieve effecten voor de organisatie, zien we ook een belangrijke meerwaarde voor de gebruikers zelf. " Sinds ik meedraai in de gebruikersgroep, geloof ik meer in mezelf en durf ik veel meer. Vroeger had ik nooit gedacht dat ik iets kon betekenen voor de buurt, terwijl ik nu vrijwilliger ben en mee reclame maak voor het Huis van het Kind."

Deze workshop was het resultaat van de expertise die we opbouwden in Huis van het Kind Deurne Noord. In april 2017 richtten we een gebruikersgroep op en experimenteerden we met methodieken om vrij nieuwe ouders de kans te geven hun mening te geven. Ook brachten we partners in huis samen om ervoor te zorgen dat gebruikersparticipatie een volwaardige plaats kan krijgen in de verdere uitbouw van het huis. In 2018 zetten we vooral in op de structurele inbedding van de gebruikersgroep.

Meer artikelen...