Generalistisch werkt – zeker voor mensen in armoede!

Dialoog met kabinetten Muyters, Vandeurzen en Homans

Op woensdag 21 maart trokken we richting Brussel om het project ‘generalistisch werkt’ te presenteren aan vertegenwoordigers van kabinetten Muyters, Homans en Vandeurzen.

Binnen het sociaal werk-landschap heerst er wel eens een debat over de meerwaarde van generalistisch sociaal werk enerzijds en specialistisch sociaal werk anderzijds. Wij voeren een pleidooi om deze dichter bij elkaar te brengen en de generalistische basishouding te implementeren binnen specialistische diensten. Generalistisch werkt – en zeker voor mensen in armoede.

In Brussel beschreven we de stappen en resultaten van het actie-onderzoek dat werd uitgevoerd in een partnerschap van UA – De Ploeg – Weerwerk en Recht-Op. In het onderzoek lag focus op het implementeren van de generalistische principes bij jobcoaches. Maar reeds vanaf de opzet zagen we de meerwaarde van deze basishouding voor ook andere sectoren. Vandaar was het voor ons belangrijk om de verschillende kabinetten rond de tafel te hebben. Daarnaast vereist een generalistische kijk op mensen in armoede op de werkvloer ook een generalistische kijk op beleidsniveau. Net zoals samenwerken op de werkvloer, samenwerking tussen de verschillende kabinetten vereist.

Het was een boeiende dialoog en onze methodiek werd positief onthaald. Er werden engagementen voor verdere implementatie uitgesproken. Wordt vervolgd!

Meer info over ‘Generalistisch werkt’ kan je hier vinden

Slotconferentie Generalistisch werkt!

Op 23 februari stelden we in een slotconferentie de eindproducten van het project Generalistisch werkt! voor. Met vijf van onze ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers benadrukten we in het plenair gedeelte het belang van een generalistische aanpak voor mensen in armoede. In de workshops gebruikersparticipatie en samenwerking tussen organisaties gingen we in dialoog met de deelnemers van de conferentie. In het project werd gedurende 30 maanden intensief samengewerkt tussen vier partners: De Ploeg (nu EMINO), Weerwerk, UA en Recht-Op. Het partnerschap heeft een methodiek ontwikkeld waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek is overdraagbaar naar andere organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Doel is het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Recht-Op ontwikkelde hiertoe een vormingsaanbod om in dialoog met ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers de basishouding toe te passen in verschillende organisaties. We verspreiden onze aanpak via een aanbod train the trainer voor verschillende Vlaamse en Antwerpse Verenigingen waar armen het woord nemen.

De eindproducten zijn te downloaden via volgende link hier

- informatiebrochure project

- begeleidingsmethodiek voor een generalistisch wijze van activering

- fiches basishoudingen

- instrumentenlijst

- wetenschappelijk rapport

De vormingsproducten worden gedeeld met de deelnemers van the train the trainersessies via een gedeelde drive.

Forumtheater van Jongerenwerking in nieuwste boek Uit de Marge

Uit de Marge stelde gisteren zijn nieuwste worp voor: “Macht in vraag gesteld. Strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk”. Een boek dat nadenkt over de politieke rol van het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk. De jongerenwerkers van Recht-Op kregen een eigen hoofdstuk. Samen met Jeroen Robbe van Labo vzw werden ze geïnterviewd over hun forumtheater van 2016. In een uitgebreid gesprek kregen ze de kans om uit te leggen hoe en waarom het jeugdwerk politiserend kan werken met participatief theater en daarmee de stem van de jongeren een plaats kan geven in onze samenleving.

Vorming lerarenopleiding KDG

De tieners van Recht-Op gaven woensdag 31 januari hun eerste vorming. Een veertigtal KDG-studenten van de lerarenopleiding werden ondergedompeld in de ervaringen en verhalen van jongeren in armoede. Naast een brede verkenning van de thema’s armoede en uitsluiting, gingen we dieper in op de relatie tussen armoede en onderwijs. Met krachtige stem bespraken de tieners de verschillende drempels die ze nog ondervinden tijdens hun schoolloopbaan: van jarenlange pesterijen en onbegrip tot ondoordachte doorverwijzingen naar verkeerde studierichtingen. We benadrukten zowel het belang van de leerkracht als centrale figuur in het leven van jongeren, als de structurele drempels in het Vlaamse onderwijssysteem waardoor niet elke jongere dezelfde kansen krijgt.

Workshop Gebruikersparticipatie "Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Op donderdag 11 januari gaven we met succes een workshop gebruikersparticipatie aan de verschillende coördinatoren van de Huizen van het Kind Antwerpen. Als vereniging waar armen het woord nemen zijn wij absoluut overtuigd van de meerwaarde van gebruikersparticipatie. Inspraak geven aan gezinnen is een noodzakelijke stap in de toegankelijkheid. Alleen dan zal het aanbod daadwerkelijk afgestemd zijn op de noden van gezinnen uit de buurt. Maar naast de positieve effecten voor de organisatie, zien we ook een belangrijke meerwaarde voor de gebruikers zelf. " Sinds ik meedraai in de gebruikersgroep, geloof ik meer in mezelf en durf ik veel meer. Vroeger had ik nooit gedacht dat ik iets kon betekenen voor de buurt, terwijl ik nu vrijwilliger ben en mee reclame maak voor het Huis van het Kind."

Deze workshop was het resultaat van de expertise die we opbouwden in Huis van het Kind Deurne Noord. In april 2017 richtten we een gebruikersgroep op en experimenteerden we met methodieken om vrij nieuwe ouders de kans te geven hun mening te geven. Ook brachten we partners in huis samen om ervoor te zorgen dat gebruikersparticipatie een volwaardige plaats kan krijgen in de verdere uitbouw van het huis. In 2018 zetten we vooral in op de structurele inbedding van de gebruikersgroep.

Uitnodiging slotconferentie Generalistisch Werkt! Gratis studiedag voor iedereen met interesse in generalistisch sociaal werk.

Slotconferentie op 23 februari 2018

Op basis van een actieonderzoek en in samenwerking met de doelgroep ontwikkelden we een methodiek voor sociaal werkers om te werken met een armoededoelgroep die te maken heeft met complexe problemen. Sociaal werkers en andere hulp-of zorgverleners moeten steeds meer op maat werken in een context van complexe levensomstandigheden bij de doelgroep. De sociaal werker wordt uitgedaagd om een specialistische professional te zijn met een generalistische benadering.

Het toepassen van een aantal generalistische basishoudingen kan ertoe leiden dat je als sociaal werker een brede kijk ontwikkelt op de situatie van de cliënt en een vertrouwensfunctie kan vervullen. Zo kan er makkelijker worden samengewerkt met andere hulpverleners. Maar hoe pas je die basishoudingen dan toe? En hoe loopt een goede samenwerking dan? Of hoe verwijs je best door?

Op deze slotconferentie verneem je er alles over. Deelnemers krijgen gratis een gebundelde versie aan van de onderzoeksresultaten. Schrijf je hier in

Programma

1. Onthaal en koffie

2. Verwelkoming & kadering generalistisch werken

3. Pauze

4.Gesprekstafels

Thema 1: Participatie Wat is gebruikersparticipatie en waarom is het belangrijk? Hoe kan je gebruikersparticipatie implementeren in je eigen organisatie?

Thema 2: Actieonderzoek Wat is actieonderzoek? Wat zijn belangrijke principes van deze onderzoeksbenadering? Wat zijn de ‘lessons learned’ uit het eigen actieonderzoek?

Thema 3: Samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties Welke samenwerkingsvormen zijn er? Wat zijn succesfactoren voor een constructieve samenwerking?

5.Afsluiting & korte terugblik op het eigen onderzoeksproces

6.Beleidsaanbevelingen

7.Lunch

Praktisch Vrijdag 23 februari 2018 van 09.00u tot 13.30u UA Faculteit Sociale Wetenschappen / Stadscampus (lokaal M.101) Sint-Jacobstraat 2 - 2000 Antwerpen

Meer artikelen...