Skip to main content

Vereniging waar armen het woord nemen

Vzw Recht-Op is erkend door de Vlaamse gemeenschap als ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Concreet hebben de verenigingen waar armen het woord nemen als hoofdopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding.

Aan de volgende zes criteria of doelstellingen moet een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ beantwoorden:

  1. Armen verenigen zich Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten.
  2. Armen het woord geven Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren de verenigingen activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden om in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen.
  3. Werken aan maatschappelijke emancipatie De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen.
  4. Werken aan maatschappelijke structuren Het stimuleren van de betrokkenheid van armen bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving.
  5. Dialoog en vorming Het nastreven van solidariteit tussen de armen en de samenleving. Daartoe het organiseren van vormingsactiviteiten en actief zoeken naar partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen.
  6. Armen blijven zoeken De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden tegenover andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen.
Klik hier om meer te lezen over de zes criteria.

Recht-Op maakt deel uit van het Netwerk tegen armoede dat 59 verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel verenigt. We zijn actieve partner in STA-AN (Samen Tegen Armoede –Antwerps Netwerk) .

Copyright © Recht-Op vzw