Skip to main content

De kant van de klant: Over cliëntbetrokkenheid in de hulpverlening van het ocmw Antwerpen

Dit dossier is het eindproduct van twee jaar (maart 2001-maart 2003) werken aan het thema ‘Cliëntbetrokkenheid in de OCMW-hulpverlening’. Het was mogelijk dankzij de inzet van velen. Maar zonder het harde werk van de groepsleden was dit document nooit tot stand kunnen komen.

We vergaderden tweewekelijks met een groep van mensen die in armoede leven en dagelijks trachten het hoofd boven water te houden. Gedurende het hele proces bleven de problemen zich op het thuisfront manifesteren. Problemen die men vaak al een leven lang meesleept en die te maken hebben met inkomen en schulden, met de opvoeding van de kinderen, met relaties, met ontslag en het zoeken naar werk, met de kinderbijslag, met de school, de instelling, de eigen gezondheid of die van gezinsleden, enz..

Daarnaast waren twee personeelsleden voortdurend bezig met het voorbereiden, verslagen en begeleiden van dit groepsproces en met het verzamelen van de geformuleerde knelpunten en voorstellen.

Er werden contacten gelegd met verschillende diensten van het OCMW Antwerpen en er werden overlegmomenten georganiseerd. Ook deze droegen bij tot het realiseren van dit dossier. Recht-Op verzorgde een aantal vormingsmomenten voor de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten aan schuldbemiddelaars van OCMW’s en Centra Algemeen Welzijnswerk. De gesprekken met de deelnemers van deze namiddagen zorgden eveneens voor bruikbare ideeën.

Daarom willen we iedereen hierbij bedanken die zijn of haar steentje bijdroeg aan het hele proces.

Download dossier "De kant van de klant: Over cliëntbetrokkenheid in de hulpverlening van het ocmw Antwerpen"

Dienstverlening

Copyright © Recht-Op vzw